ការព្យាបាលរហ័សសម្រាប់សម្ភារៈនៅខាងក្រោយ

 

ដំណើរការ“ ព្យាបាលឆាប់រហ័ស” ដែលបានបង្កើតរួមគ្នាជាមួយ Baosteel ជំនួសដំណើរការនៃការផ្សារនិងការវិលជុំដើមដែលអាចធ្វើបាន

កាត់បន្ថយ NVH និងការបាត់បង់ជាតិដែកនៃម៉ូទ័របើកបរយានយន្តថាមពលថ្មីនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធភាពនៃពេលវេលាព្យាបាល

ស្នូលដែកតែមួយគឺ ៤-៨ នាទីដែលត្រូវបានកំណត់ដោយវដ្តអភិវឌ្ឍន៍លឿនចំណាយតិចនិងវដ្តអភិវឌ្ឍន៍ខ្លី។

 

                          

 

                 ឧបករណ៍ខ្សែផលិតកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងផ្នែកខ្លះនៃផលិតផល

 

 

 

 


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ សីហា -១០-២០២០